Πορεία πρός τό Πάσχα
   Στά πρόθυρα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καί τῆς ἀνάμνησης τῶν ἀχράντων Παθῶν τοῦ Χριστοῦ μας πού μᾶς ὁδηγοῦν στό Πάσχα, ἀναδύεται αὐθόρμητα στίς ψυχές τῶν εὐσεβῶν πιστῶν ἡ ἐρώτηση γιά τό πῶς μποροῦμε νά ἑορτάσουμε καλύτερα αὐτά τά μεγάλα γεγονότα; Πῶς θά κατανοήσουμε καλύτερα τήν ἀξία αὐτῶν τῶν συγκλονιστικῶν στιγμῶν τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου μας πού τόσο γλαφυρά τήν ἐξιστοροῦν τά ἱερά εὐαγγέλια καί οἱ μελωδικοί κατανυκτικοί ὕμνοι τῶν ἀκολουθιῶν αὐτῶν τῶν ἡμερῶν; Πῶς ἐν τέλει βιώνουμε τήν Σταύρωση καί Ἀνάσταση τοῦ Σωτήρος μας;
   Τήν ἀπάντηση στά σημαντικά αὐτά ἐρωτήματα, πού καλό εἶναι νά ἀπασχολοῦν διαρκῶς τούς πιστούς καί ὄχι μόνο ἐπετειακά, μᾶς τήν δίνει ἔμμεσα ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.
Ἡ περικοπή τοῦ ἀναγνώσματος εἶναι ἀπό τήν πρός Φιλιππισίους ἐπιστολή (Φιλιπ. 4, 4-9) καί ἀναφέρεται σύν τοῖς ἄλλοις καί στήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τήν «ὑπερέχουσα πάντα νοῦν» πού θά «φρουρήσει τάς καρδίας ὑμῶν καί τά νοήματά ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».  Καί αὐτή εἶναι οὐσιαστικά ἡ ἀπάντηση, μέ τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ !! Ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσύλληπτη στόν ἀνθρώπινο μυαλό καί εἶναι ἡ μοναδική πού μπορεῖ νά «φρουρήσει», νά κρατήσει δηλαδή τήν καρδιά καί τή σκέψη τοῦ ἀνθρώπου στόν Χριστό. Αὐτήν τήν Εἰρήνη ἄφησε καί ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος στούς ἀποστόλους Του, ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη καί μόνιμη πανίσχυρη παρηγορία καί στήριγμα, καθώς πλησίαζε ἡ ὥρα τοῦ βίαιου ἀποχωρισμοῦ τους μέ τόν Σταυρικό θάνατό Του. Τούς εὐλόγησε πλούσια λέγοντάς τους: «Εἰρήνη ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν» .
    Γιά τό πῶς κατακτάται ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἄς δοῦμε τί γράφει ὁ ἀπόστολος: «Μηδέν μεριμνᾶτε· ἐν παντί τῇ προσευχῇ καί τῇ δεήσει γνωριζέσθω πρός τόν Θεόν· ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος, ἅ ἐμάθετε καί παραλάβετε καί ἀκούσατε καί εἴδετε ἐν ἐμοί ταῦτα λογίζεσθε, ταύτα πράσσετε.» (Στά νέα ἑλληνικά), «Μήν μεριμνάτε ἀγχωτικά γιά τίποτε· σέ κάθε περίπτωση νά ἀπευθύνεστε προσευχόμενοι μέ εὐχαριστία στό Θεό· ὅ,τι εἶναι ἀληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, ἀξιογάπητο, καλόφημο, ἀρετή καί ἐπαινετέο· ὅ,τι ἐμάθετε, ἀκούσετε, εἴδετε καί παραλάβετε ἀπό μένα, νά τό ἐφαρμόζετε ἔμπρακτα στή ζωή σας». Αὐτά διδάσκει ὁ θεόπνευστος ἀπόστολος.

   Ὅλα τούτα βέβαια γνωρίζουμε καλά ὅτι εἶναι τό ζητοῦμενο ἀπό τήν ζωή κάθε ἀνθρώπου πού θέλει καί ἀγωνίζεται νά ζεῖ κατά Χριστό σύμφωνα μέ τίς θεῖες ἐντολές. Εἶναι ὁ πνευματικός ἀγῶνας πού φέρνει πλουσιο-πάραχα τήν ἁγιοπνευματική χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου· πού φέρνει τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ στόχος πού κάθε χριστιανός, ὅλη τήν Τεσσαρακοστή, μέ εὐλάβεια, ἐνσυνείδητα ἔχει στόχο καί προσπάθησε νά πετύχει. Ἀρα ἄν διήλθαμε τήν Τεσσαρακοστή μέ πνευματικό ἀγώνα ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ θά γεμίζει τίς καρδιές μας. Κατά συνέπεια, γίνεται κατανοητό σέ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο καί μ’ αὐτό τόν τρόπο, πόσο σημαντική εἶναι ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα προϋπόθετει τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Ὅμως θέλει προσοχή διότι ὅσο δύσκολα κατακτάται ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τόσο εὔκολα χάνεται. Τέτοια εἶναι δυστυχῶς ἡ ἀνθρώπινη φύση· εὐμετάβλητη πρός τό κακό. Γι’αὐτό καί ὅτι μέ κόπο καί ἀγώνα κατακτάται, μέ κόπο καί ἀγώνα διατηρείται. Ἀν θέλουμε λοιπόν νά διατηρήσουμε τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στίς καρδιές εἶναι ἀναγκαῖο μέ προσοχή καί ἐπιμέλεια νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα. Καμιά χαλάρωση. Καί στό τέλος θά διαπιστώσουμε ὅτι ἡ συμμετοχή μας στά δρώμενα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, δέν εἶναι τυπική καί ἐθιμική, ἀλλά οὐσιαστική καί πνευματικά ὠφέλιμη. Ἀμήν.